Hoe krijgt u zeker betaald? (deel 2/3)

05 oktober 2016

Voor geleverde diensten en producten zendt u facturen. Hoe zorgt u er voor dat deze worden betaald? Een bewaking van betalingstermijnen en korte lijnen met uw klanten is van belang, maar uw positie kan aanzienlijk worden versterkt door in een eerder stadium al de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en door in een later stadium de juiste rechtsmaatregelen te treffen. In deze bijdrage wordt inzicht gegeven in het verkrijgen van zekerheden. In een eerdere bijdrage is ingegaan op het gebruik van algemene voorwaarden (deel 1/3). In een volgende bijdrage zal nog worden ingegaan op verschillende incassomogelijkheden (deel 3/3).

Zekerheden

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat uw facturen worden betaald. Hoe kunt u betaling zekerstellen? Dit kan bijvoorbeeld door:
a.de ontvangst van een voorschot, waarborgsom of een bankgarantie (bijvoorbeeld een huurgarantie);
b.het vestigen van pandrechten (bijvoorbeeld op inventaris, voertuigen en vorderingen);
c.het afspreken van een borgtocht (bijvoorbeeld met de directeur grootaandeelhouder van uw afnemer);
d.een afgegeven concerngarantie (bijvoorbeeld een zogenaamde 403-verklaring);
e.het afspreken van een eigendomsvoorbehoud; en
f.de uitoefening van een recht van reclame.

Voor ieder type van zekerheid gelden bijzondere wettelijke eisen. Voor het verkrijgen van een stil pandrecht op transportmiddelen is bijvoorbeeld een notariële akte nodig of een overeenkomst die wordt geregistreerd bij de belastingdienst. De “zekerheden” zijn waardeloos als niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Met het verkrijgen van zekerheden hangt nauw samen het verkrijgen van informatie over de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. U kunt daar op voorhand al afspraken over maken, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden door daar in op te nemen dat uw contractspartij verplicht is om inzage te geven in bepaalde informatie, zoals zijn belastingaangiften. Zie hiervoor onze eerder bijdrage (deel 1/3). Verstrekt hij vervolgens die informatie, dan heeft u een voorsprong op de andere crediteuren bij het vinden van verhaalsvermogen.

Het is belangrijk om de zekerheden te regelen ruim vóórdat uw klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. U regelt dit bij voorkeur aan het begin van de handelsrelatie. Daardoor plaatst u zich in een betere positie dan de andere gewone crediteuren en voorkomt u een vernietigingsactie van de curator als uw debiteur onverhoopt failliet gaat.

Mr. G.G. (Gosse) Boeve